+48 737 199 399

Klauzula RODO

Klauzula informacyjna
o danych osobowych przetwarzanych
w Ośrodku Szkolenia Kierowców – Szkole Motocyklowej MotoNiedźwiedź

Szanowni Państwo,

realizując obowiązek wynikający z art. 13 RODO informujmy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Marcin Cichy – właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców – Szkoły Motocyklowej MotoNiedźwiedź z siedzibą w Wawrzeńczycach 292, kod pocztowy: 32-125 Wawrzeńczyce, telefon 737 199 399.
 2. Z uwagi na brak obowiązku oraz wielkość naszej firmy nie zatrudniamy Inspektora Danych Osobowych, więc wszystkie zgłoszenia, zastrzeżenia prosimy kierować bezpośrednio do Administratora Danych.
 3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w następujących celach:
  1. W celu wykonywania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego. (Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  2. W celach związanych z realizacją Pani/Pana wniosków czy porozumień, ale nie wynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych. (Podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przykładem takiego przetwarzania może być nawiązanie kontaktu telefonicznego z Panią/Panem w celu poinformowania o zmianie terminu jazd czy wykładów.
  3. W celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli jest Pani/Pan stroną takiej umowy cywilno-prawnej zawartej z Ośrodkiem bądź jego przedstawicielem prawnym. (Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Ośrodek nie zamierza udostępniać Pani/Pana danych odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust. 9 RODO. W przypadku, kiedy dane będą podlegały udostępnieniu, zostanie Pani/Pan poinformowany o tym fakcie, wskazani zostaną odbiorcy danych i podstawa prawna ich udostępnienia.
 5. Ośrodek powierzy Pani/Pana dane w celu obsługi księgowej (kadrowo-płacowej). Powierzenie danych odbywa się na podstawie odpowiednich umów i z zachowaniem właściwej ochrony Pani/Pana danych.
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowych.
 7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań wykonywanych przez Ośrodek, następnie zostaną trwale usunięte, w szczególnych sytuacjach będą archiwizowane przez okres wynikający z przepisów– 5 lat.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania
  przeniesienia danych. Nadmienić należy, że w przypadku, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawa UE bądź prawa krajowego, żądanie usunięcia danych, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania mogą nie być skuteczne, ponieważ
  przetwarzane danych jest obowiązkiem Administratora wynikającym z przepisu prawa.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Ośrodek.
 10. W przypadku, kiedy przetwarzanie danych warunkuje podjęcie czynności prawnych bądź wykonanie zawartej umowy, odmowa ich podania spowoduje odstąpienie od tych czynności oraz/lub brak możliwości ich wykonania.
 11. Dane nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu oraz profilowaniu.
oskmotoniedzwiedz moto prawko pl logo duze 1
32-125 Wawrzeńczyce 292
NIP: 6821691037 REGON: 366799583
Numer Ośrodka Szkolenia:
01031206
Numer rachunku bankowego mBank:
90 1140 2004 0000 3702 7683 8631